+38 050 513 52 73

Структура бюджету: поняття та категорії

Автор: Валерій Олександрович Щербаков, кандидат економічних наук, доцент; керівник кафедри фінансів і податкової політики факультету бізнесу Новосибірського державного технічного університету.

Зведений бюджет промислового підприємства складається з трьох груп бюджетів першого рівня - операційного, інвестиційного і фінансового:

Операційний бюджет фокусується на моделюванні майбутніх витрат і доходів від поточних операцій за бюджетний період. Отже, об'єктом розгляду операційного бюджету є фінансовий цикл підприємства.

Інвестиційний бюджет розглядає питання відновлення і вибуття капітальних активів (основних засобів і вкладень, довгострокових фінансових вкладень), що становить основу інвестиційного циклу.

Мета фінансового бюджету - планування балансу грошових надходжень і витрат, а в більш широкому сенсі - балансу оборотних коштів і поточних забов'язань для підтримки фінансової стійкості підприємства протягом бюджетного періоду.

Кінцевими результатами бюджетного процесу є планові форми зведеної фінансової звітності:

  •  - звіт про фінансові результати (прибутки і збитки) - «підсумок» операційного бюджетування;
  •  - звіт про рух грошових коштів і звіт про зміну фінансового стану - «підсумок» фінансових бюджетів;
  •  - звіт про інвестиції - «підсумок» інвестиційного бюджетування;
  •  - баланс - інтегральний «підсумок», який об'єднує результати всіх трьох основних бюджетів, що складають зведений бюджет підприємства.

Наведемо основні поняття та категорії зведеного бюджету промислового підприємства, використовувані в бюджетуванні.

Зведений бюджет (від англ. Master budget) - план діяльності підприємства на встановлений період часу (бюджетний період), виражений у ряді цільових (бюджетних або планових) показників, що охоплюють всі сфери діяльності підприємства і підрозділи, складові його організаційної структури. У вітчизняній і перекладній літературі також часто зустрічаються визначення «основний бюджет», «майстер-бюджет». Зведений бюджет складається з трьох підбюджетів 1-го рівня: операційного, інвестиційного і фінансового.

Операційний бюджет - підбюджет 1-го рівня, що входить до складу зведеного бюджету підприємства і є планом доходів (виручки), витрат (собівартості) і кінцевих фінансових результатів (прибутку) підприємства на бюджетний період. Операційний бюджет складається з ряду підбюджетів 2-го рівня: бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету запасів готової продукції, бюджету постійних (загальногосподарських і загальних комерційних) витрат, бюджету закупівель.

Інвестиційний бюджет - підбюджет 1-го рівня, що входить до складу зведеного бюджету підприємства і є планом капітальних витрат і довгострокових фінансових вкладень підприємства на бюджетний період. У літературі також зустрічається визначення «бюджет капіталу».

Фінансовий бюджет - підбюджет 1-го рівня, що входить до складу зведеного бюджету підприємства і є планом, по-перше, грошових надходжень і витрат, по-друге, руху всіх ліквідних ресурсів (оборотних коштів) і поточних зобов'язань підприємства на бюджетний період. Зустрічаються також визначення «грошовий бюджет», «бюджет руху грошових коштів».

Бюджет продажів - підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом доходів від продажів (виручки), фізичного обсягу і структури продажів, собівартості продажів (реалізації) і збутових (прямих комерційних) витрат підприємства на бюджетний період.

Бюджет виробництва - підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом фізичного обсягу і структури випуску (виробничої програми) і виробничих витрат і собівартості випуску підприємства на бюджетний період.

Бюджет запасів (готової продукції) - підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом зміни вартісного і фізичного обсягу і структури запасів готової продукції підприємства за бюджетний період.

Бюджет закупівель - підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом закупівель матеріальних оборотних коштів (сировини, матеріалів і комплектуючих) і зміни складських запасів матеріальних оборотних коштів підприємства за бюджетний період. Зустрічаються також визначення «бюджет постачання», «бюджет заготовляння».

Постійні витрати - поточні витрати підприємства по підтримці загальних умов господарської діяльності, що не залежать від коливань обсягів продажу та випуску. Постійні витрати складаються з загальногосподарських (адміністративних) витрат і загальних комерційних витрат (реклама іміджу фірми, оплата праці служби збуту та ін.). Також зустрічається визначення «періодичні витрати». На противагу «постійних витрат», інша частина поточних витрат підприємства, що залежить від коливань обсягів випуску і збуту окремих видів продукції, відноситься до змінних витрат.

Бюджет постійних витрат - підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом постійних (загальногосподарських і загальних комерційних) витрат підприємства на бюджетний період.

Виробничі витрати - витрати підприємства, що виникають на стадії виробництва і зумовлені величиною і структурою випуску.

Бюджет виробничих витрат - підбюджет 3-го рівня, що входить до складу бюджету виробництва і є планом величини і структури виробничих витрат за бюджетний період.

Собівартість випуску - плановий і звітний показник (в розрізі видів продукції), що входить в бюджет виробництва. Обчислюється як різниця виробничих витрат і зміни залишків незавершеного виробництва за бюджетний період.

Комерційні витрати - витрати підприємства, пов'язані з просуванням і збутом продукції підприємства на ринку. Комерційні витрати підприємства складаються із загальних комерційних і збутових (прямих комерційних) витрат.

Збутові (прямі комерційні) витрати - витрати підприємства по реалізації окремих видів готової продукції, які обумовлені величиною і структурою продажів.

Бюджет збутових (прямих комерційних) витрат - підбюджет 3-го рівня, що входить до складу бюджету продажів і є планом прямих комерційних витрат у розрізі збуту окремих видів продукції за бюджетний період.

Прямі витрати - змінні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на виробництво і збут окремих видів продукції. Залежно від формування по стадіях фінансового циклу прямі витрати поділяються на прямі виробничі витрати і частина збутових (прямих комерційних) витрат.

Непрямі витрати - статті змінних витрат підприємства, які при системі обліку, що використовується, не можуть бути безпосередньо списані на собівартість випуску і реалізації окремих видів продукції. Для розподілу непрямих витрат за видами продукції використовуються спеціальні методи. Залежно від стадій фінансового циклу непрямі витрати поділяються на загальновиробничі і комерційні (частина прямих комерційних витрат).

Накладні витрати (від англ. Overhead costs) - термін бухгалтерського обліку, що включає всі види поточних витрат підприємства, що не відносяться до прямих витрат. Накладні витрати включають в себе непрямі змінні витрати і постійні (періодичні) витрати.

Позареалізаційні витрати - поточні витрати підприємства, не пов'язані з веденням господарської діяльності і які не включаються в управлінському обліку в собівартість випуску і реалізації. У категорію позареалізаційних витрат включаються відрахування частини прибутку (дивіденди) акціонерам, безоплатне фінансування інших підприємств і організацій, нарахування преміального фонду персоналу підприємства за підсумками бюджетного періоду, утримання соціальної сфери. У літературі також зустрічається визначення «трансферти з чистого прибутку».

Бюджет прямих матеріальних витрат - підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом прямих виробничих витрат у частині витрачання матеріальних і фінансових оборотних ресурсів (сировина, матеріали, комплектуючі, субпідряд сторонніх організацій) за бюджетний період.

Бюджет прямих витрат праці - підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом прямих виробничих витрат у частині прямих витрат з оплати праці за бюджетний період.

Бюджет загальновиробничих витрат - підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом усіх непрямих виробничих витрат підприємства за бюджетний період.

Звіт про фінансові результати та їх використання - основний плановий і звітний документ операційного бюджету, що містить дані по величині і структурі виручки, собівартості реалізації та позареалізаційних витрат і кінцевих фінансових результатів (маржинального доходу, балансового і чистого прибутку). Іншою назвою є звіт про прибутки і збитки.

Виручка - показник (в розрізі видів продукції), що включається в основний плановий і звітний документ операційного бюджету - звіт про фінансові результати та їх використання. Обчислюється як вартісний обсяг реалізації продукції підприємства за звітний період. Розрізняють показники власне «виручки» (або «брутто-виручки») і «нетто-виручки» (за вирахуванням непрямих податків, в першу чергу податку на додану вартість).

Собівартість реалізації - показник (в розрізі видів продукції), що включається в основний плановий і звітний документ операційного бюджету - звіт про фінансові результати та їх використання. Обчислюється як сума собівартості випуску продукції, реалізованої протягом бюджетного періоду + величина прямих комерційних витрат + величина постійних витрат. Розрізняють собівартість реалізації окремого виду продукції (величина постійних витрат не враховується) і повну собівартість реалізації продукції підприємства (враховуючи суми постійних витрат). Собівартість реалізації в управлінському плануванні не включає величину нарахованих за бюджетний період податків.

Маржинальний дохід - показник (в розрізі видів продукції), що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Обчислюється як різниця між виручкою від реалізації підприємства і собівартістю реалізації в частині змінних витрат за бюджетний період. Категорія «маржинальний дохід» використовується при проведенні аналізу «витрати - обсяг - прибуток» при складанні бюджету продажів. Зустрічаються визначення «контрибуційна маржа», «маржинальний прибуток», «валова маржа».

Операційний прибуток - показник, що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Розраховується як різниця між виручкою від реалізації і повною собівартістю від реалізації, або між маржинальним доходом і величиною постійних витрат.

Валовий прибуток - показник, що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Розраховується як сума операційного прибутку і фінансового результату від іншої реалізації (в основному від реалізації активів підприємства - основних засобів, запасів матеріальних оборотних коштів та ін.).

Прибуток до оподаткування - показник, що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Розраховується як різниця між валовим прибутком і сумою нарахованих за бюджетний період відсотків за залученими коштами (кредитами).

Чистий прибуток - показник, що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Обчислюється як різниця між прибутком до оподаткування та сумою нарахованих податків за період.

Нерозподілений прибуток (прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства) - показник, що включається до звіту про фінансові результати та їх використання. Розраховується як різниця між чистим прибутком і позареалізаційними витратами (трансфертами).

Звіт про інвестиції - основний плановий і звітний документ інвестиційного бюджету, що містить дані про величину і структуру інвестиційних вкладень (капітальних і довгострокових фінансових вкладень) підприємства за бюджетний період.

Звіт про рух грошових коштів - один з двох основних планових і звітних документів фінансового бюджету, що містить дані про величину і структуру надходжень та видатків грошових коштів підприємства за бюджетний період.

Звіт про зміну фінансового стану - один з двох основних планових і звітних документів фінансового бюджету, що містить дані про зміни величини і структури оборотних коштів і короткострокових забов'язань підприємства за бюджетний період.

Управлінський баланс - основний плановий і звітний документ зведеного бюджету, що містить дані про зміни величини та структури активів і джерела фінансування діяльності підприємства за бюджетний період.

Бюджет розвитку - один з варіантів складання довгострокового бюджету, в якому інвестиційний бюджет має не тільки видаткову, але і дохідну частину, обумовлену як дохід від інвестиційних вкладень за інвестиційний цикл (термін корисної служби інвестицій).

Індикативний бюджет - один з варіантів складання довгострокового бюджету, при якому бюджетні показники не є обов'язковими для центрів відповідальності (підрозділів) і виконують функції довгострокових орієнтирів розвитку бізнесу при виконанні підрозділами бюджетного завдання на поточний (короткостроковий) бюджетний період.

Трансакційні витрати - загальноекономічна категорія, що позначає всі витрати підприємства, пов'язані з функціонуванням організаційної структури і системи управління. Зокрема, в розряд трансакційних витрат потрапляють поточні витрати з ведення управлінського обліку та планування (бюджетування) на підприємстві.

 


Переклад виконала Анна Романова